Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Όροι χρήσης στατιστικών στοιχείων για το κοινό

Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή αποτελούν περιεχόμενο βάσης δεδομένων (εφεξής, «το Έργο»), της οποίας δημιουργός και κατασκευαστής κατά τη σχετική νομοθεσία είναι ο ΣΕΑΑ.  Το Έργο προστατεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τη πνευματική ιδιοκτησία και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Απαγορεύεται κάθε χρήση του Έργου, εκτός αν επιτρέπεται βάσει της παρούσας αδείας ή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο ΣΕΑΑ παρέχει μια παγκόσμια, χωρίς πληρωμή, μη αποκλειστική, διαρκή άδεια να ασκούνται τα ακόλουθα δικαιώματα στο Έργο, όπως ορίζονται παρακάτω:
α.       Αναπαραγωγή του Έργου για τον σκοπό πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
β.      Αναπαραγωγή του Έργου για τον σκοπό περαιτέρω παρουσίασης ή διανομής του σε τρίτους, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                                       i.Πρέπει να περιληφθεί αντίγραφο αυτής της άδειας σε κάθε αντίγραφο του Έργου το οποίο αναπαράγεται, διανέμεται ή παρουσιάζεται σε τρίτους. Οι τρίτοι θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους της παρούσας άδειας πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Έργου.
                                     ii. Δεν επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων όρων σε τρίτους, οι οποίοι περιορίζουν ή αίρουν τους όρους της παρούσας άδειας ή την άσκηση από τον λήπτη του Έργου των δικαιωμάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας άδειας.
                                    iii. Κατά την αναπαραγωγή, παρουσίαση ή διανομή του Έργου σε Τρίτους, το Έργο θα πρέπει να συνοδεύει η πληροφορία ότι δημιουργούς του Έργου είναι ο ΣΕΑΑ.
                                   iv.  Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας περαιτέρω εκμετάλλευσης του Έργου. Απαγορεύεται η οικονομική εκμετάλλευση του Έργου.
                                     v. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του Έργου.
 
Ο ΣΕΑΑ προσφέρει την άδεια επί του Έργου ως έχει και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτό, σαφείς, εννοούμενες θεσμικές ή άλλες, στις οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις καταλληλότητας για ένα ιδιαίτερο σκοπό, μη παραβίασης ή απουσίας ελαττωμάτων, ακρίβειας ή απουσίας λαθών.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, σε καμία περίπτωση ο ΣΕΑΑ δεν θα ευθύνεται απέναντι στο χρήστη βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή για παραδειγματισμό ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την παραχώρηση της παρούσας άδειας ή τη χρήση του Έργου, ακόμη και αν ο ΣΕΑΑ είναι ενημερωμένος για τη πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών.